Studiespesialisering

Nannestad videregående skole satser stort på studiespesialiserende fag. Søker du deg inn på dette utdanningsprogrammet møter du dyktige og engasjerte lærere med høy faglig fordypning og en skole som legger stor vekt på å være framtidsrettet og kompetanseorientert.

På dette utdanningsprogrammet har Nannestad videregående skole samarbeidspartnere innenfor både offentlig og privat næringsliv. Det er med på å stimulere til gode og realistiske opplæringssituasjoner både i og utenfor skolen. Den virkelig verden er en spennende læringsarena. Det utnytter vi til fulle ved å gi elevene relevant, virkelighetsnær og studieforberedende utdanning. 

Studiespesialisering er delt inn i programområdene realfag og språk, og samfunnsfag og økonomi. Nannestad har tre paralleller per trinn; det vil si 90 elever per trinn.

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med livsmestring, folkehelse, demokrati, medborgerskap og bærekraftig utvikling basert på FNs bærekraftsmål. 

På Nannestad videregående er vi godt i gang med dette arbeidet. Vi har fokus på fagenes formål, kjernekompetanse og elevenes ferdigheter i fagene. Dette innebærer at vi jobber med å gjøre undervisningen mer relevant for elevene, og gjøre det enklere for elevene å se sammenhengen i fagene. 

Det innebærer blant annet fokus på: 

  • Kreativitet, teknologi, innovasjon og entreprenørskap
  • Utvikle evnen til kritisk vurdering, problemløsning og kreativitet i samtlige fag
  • Stor grad av elevinvolvering gjennom hele opplæringsløpet

Eksempler på dette arbeidet er: 

  • Lektor 2-ordningen
  • Fokus på digitalisering og bruk av teknologi i opplæringen
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Bruk av ulike internasjonalt anerkjente læringsmetoder med påvist høy grad av læringsutbytte, som cooperative learning og eTwinning
  • Internasjonalt samarbeid

Behovet for god kompetanse i språk og kommunikasjon og for å mestre flere språk aktualiseres gjennom globalisering og internasjonalisering av samfunns-, arbeids- og næringsliv. Elever med to- eller flerspråklig kompetanse er en ressurs for norsk kultur og samfunn, og de bør få videreutvikle sin språklige kompetanse. Dette tar vi på alvor gjennom vår brede satsning på internasjonalisering. 

Studiespesialisering på Nannestad videregående skole er noe for deg som ønsker en relevant, variert og fremtidsrettet opplæring.

 

Inntaket til videregående skole har søknadsfrist 1. mars. Søk på vilbli.no.

 

Kontaktpersoner

387583

Theresa Myran

Avdelingsleder Studiespesialisering Realfag

E-post theresa.myran@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996650 / 46479362

Bente Økern Atleen

Avdelingsleder Service og samferdsel

E-post Bente.Okern.Atleen@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996643 / 92024885

Kersti Kelder

Assisterende rektor

E-post Kersti.Kelder@nannestad.vgs.no

Tlf: 63996651 / 95042155