Mobbing og trakassering

Vi ønsker å forebygge mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk på vår skole. Derfor signerte vi våren 2015 en avtale med MOT.

Hva er mobbing? En person som gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger av en eller flere personer, blir mobbet eller plaget. Mobbing og/eller plaging forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Siden uttrykket mobbing brukes så forskjellig, kan det være nødvendig å forklare det med ord som erting, plaging, trakassering, hersing og utestenging.

De negative handlingene eleven blir utsatt for må gjentas over tid om det skal kalles mobbing. Det er viktig å være oppmerksom på frykten og angsten som mobbeofferet har mellom hver gang de negative handlingene blir utført. Trusler kan skape like mye frykt som selve handlingen.

Fysisk mobbing kan være slag eller spark, men også gjentatt skade på eiendeler eller tyveri rettet mot en elev.

Psykisk mobbing kan være verbal ved bruk av kallenavn eller krenkende utsagn. Dette kan også foregå på mobiltelefon, via meldinger eller på nett. Bevisst bruk av kroppsspråk, blikk eller ansiktsuttrykk kan være psykisk mobbing.

Sosial mobbing er at en person bevisst holdes utenfor i sosiale sammenhenger eller i skolearbeid. Rykter kan settes ut, eller beskjeder gis ikke eller de endres for å holde noen utenfor. Systematisk eller gjentatt utestenging er en form for sosial mobbing.

Undersøkelser viser at de som mobber ofte tror de har rett til å utføre de negative handlingene. Når mobbingen har foregått over tid og ingen gjør noe for å varsle, hjelpe eller støtte, tror ofte offeret også at mobberen har rett.

Ikke bare personalet har plikt til å varsle eller gripe inn. Også medelever skal varsle, og alle skal også delta i det forebyggende arbeidet.