Skolemiljøutvalg

Alle grunnskoler og videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf. kap. 9a i opplæringsloven.

Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert og uttale seg om skolemiljøet.

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet, men utvalget har ikke beslutningsmyndighet.

Elevene skal utgjøre flertallet i skolemiljøutvalget.